Old 28th November 2003, 02:22   #1
Vytautas
Major Dude
 
Vytautas's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Victoria, Australia
Posts: 643
Send a message via ICQ to Vytautas
Cool Lithuanian

Updated Lithuanian Language file.

Vytautas

NOTE: The changed text in the english file still translates to the same Lithuanian string. So only the uninstall string needed to be modified/added.
Attached Files
File Type: nsh lithuanian.nsh (5.6 KB, 814 views)
Vytautas is offline   Reply With Quote
Old 19th March 2006, 09:07   #2
Mantaz
Junior Member
 
Join Date: Mar 2006
Location: Vilnius, Lietuva
Posts: 4
Sveikas, Vytautai, ir aèiû uþ vertimà. Taèiau já dar reikëtø nemaþai paðlifuoti, mat yra ir kalbos kultûros klaidø, ir net netiksliø terminø. Pvz., kà tu vadini laikmena?
Mantaz is offline   Reply With Quote
Old 20th March 2006, 07:23   #3
Vytautas
Major Dude
 
Vytautas's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Victoria, Australia
Posts: 643
Send a message via ICQ to Vytautas
Labas,

Að tiksliai neþinau kaip iðvertimà pagerinti, tai jeigu tu galëtum tai padaryti butu labai gerai. Tai yra labiausiai apie kultûros klaidas nes að nebeðneku Lietuviðkai kas dienà.

Po pataisymo reikia tiktai prisekti tà bylà èia.

Vytautas
Vytautas is offline   Reply With Quote
Old 20th March 2006, 10:57   #4
Mantaz
Junior Member
 
Join Date: Mar 2006
Location: Vilnius, Lietuva
Posts: 4
Quote:
Originally posted by Vytautas
Labas,

Að tiksliai neþinau kaip iðvertimà pagerinti, tai jeigu tu galëtum tai padaryti butu labai gerai. Tai yra labiausiai apie kultûros klaidas nes að nebeðneku Lietuviðkai kas dienà.

Po pataisymo reikia tiktai prisekti tà bylà èia.

Vytautas
Aiðku, na tikiuosi ilgainiui nepamirði gimtosios kalbos

Apie kokià bylà kalbi? Að pats nelabai suprantu, kaip techniðkai atlikti vertimà, tad gal galëtum man nuodugniau paaiðkinti apie tai?
Mantaz is offline   Reply With Quote
Old 21st March 2006, 21:42   #5
Vytautas
Major Dude
 
Vytautas's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Victoria, Australia
Posts: 643
Send a message via ICQ to Vytautas
Labas,

Quote:
LANGUAGE FILES

There are two types of langauge files:

1) NLF files located in 'Contrib\Language Files'

2) Modern UI Language files located in 'Contrib\Modern UI\Language Files'
Reikia surasti lietuviø (Lithuanian) bylas ten ir jas pataisyti.

Po pataisymo reikës jas prisekti èia ir vienas ið administratoriø jas pridës prie NSIS.

Vytautas
Vytautas is offline   Reply With Quote
Old 23rd March 2006, 05:31   #6
Mantaz
Junior Member
 
Join Date: Mar 2006
Location: Vilnius, Lietuva
Posts: 4
Quote:
Originally posted by Vytautas
Labas,Reikia surasti lietuviø (Lithuanian) bylas ten ir jas pataisyti.

Po pataisymo reikës jas prisekti èia ir vienas ið administratoriø jas pridës prie NSIS.

Vytautas
Palauk, kur tas contrib katalogas yra? Savo kompiuteryje winamp kataloge tokio neradau.
Mantaz is offline   Reply With Quote
Old 23rd March 2006, 21:09   #7
Vytautas
Major Dude
 
Vytautas's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Victoria, Australia
Posts: 643
Send a message via ICQ to Vytautas
Labas,

Tas katalogas yra ið NSIS ne Winamp. Winamp naudoja NSIS ikrovimui á komputerá.

Gali paimpti NSIS ið èia http://nsis.sourceforge.net/Download

Vyautas
Vytautas is offline   Reply With Quote
Old 24th March 2006, 09:38   #8
Mantaz
Junior Member
 
Join Date: Mar 2006
Location: Vilnius, Lietuva
Posts: 4
Tvarkoj, aèiû, savaitgalá pamëginsiu kaþkà padaryti
Mantaz is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Winamp & Shoutcast Forums > Developer Center > NSIS Discussion > NSIS Translations

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump